TSN   TSO   CSN   CSO 是什么意思

T-TIME, S-SINCE, N-NEW,O-OVERHAUL,,C-CYCLE

TSN : 新件装机使用时间,

TSO:大修/翻修件装机使用时间,

CSN :新件装机使用循环,

CSO:大修件装机使用循环


备案号:粤ICP备17011316号